Regulations

 

REGULAMIN KORZYSTANIA z SYSTEMU „ESPERANZA B2B SYSTEM”.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy „Regulamin Korzystania z Systemu „ESPERANZA B2B SYSTEM” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z systemu informatycznego ESPERANZA SP. J. POTEREK pod nazwą „ESPERANZA B2B SYSTEM” udostępnianego pod adresem domenowym https://b2b.esperanza.pl, umożliwiającego dostęp do informacji, oraz zawieranie umów drogą elektroniczną i ich realizację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. ESPERANZA B2B SYSTEM jest udostępniany przez ESPERANZA SP. J. POTEREK z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (zwaną dalej ESPERANZA SP. J. POTEREK)

§ 2. DEFINICJE

 1. Użytkownik” – osoba, której udzielony został dostęp do systemu elektronicznego ESPERANZA B2B SYSTEM, a która dokonując autoryzacji poprzez udzielenie prawidłowego Loginu i Hasła uzyskuje możliwość, o której mowa w § 3 ust. 1.
 2.  „Kontrahent” – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Stronę umowy zawartej pomiędzy nim, a ESPERANZA SP. J. POTEREK.

 

§ 3. RODZAJE i ZAKRES CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH w RAMACH „ESPERANZA B2B SYSTEM”

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość:
  1. dokonywania zakupów Towarów i zlecania Usług oferowanych przez ESPERANZA SP. J. POTEREK, w szczególności określonych w Regulaminie na podstawie zamówienia Użytkownika składanego w ESPERANZA B2B SYSTEM, a także umów i porozumień związanych z zakupem Towarów i zlecaniem Usług.
  2. pozyskiwania oraz wymiany informacji dotyczących Towarów złożonych przez Użytkownika w Dziale Reklamacji oraz Dziale Serwisu ESPERANZA SP. J. POTEREK,
  3. pozyskiwania informacji dotyczących przewozu Towarów nabytych przez Kontrahenta u ESPERANZA SP. J. POTEREK, w tym zasad naliczania opłat za Usługi transportowe.
  4. pozyskiwania oraz wymiany informacji finansowo-księgowych dotyczących płatności oraz rozliczeń Stron, dokumentów sprzedaży oraz kojarzenia płatności,
  5. korzystania za pomocą systemu teleinformatycznego z określonych danych z ESPERANZA B2B SYSTEM, np. cen, załączników oraz pozostałych treści udostępnianych elektronicznie przez ESPERANZA SP. J. POTEREK,
  6. dodania swojego adresu e-mail do wybranych przez siebie list mailingowych w celu otrzymywania od ESPERANZA SP. J. POTEREK informacji handlowej drogą elektroniczną,
  7. pozyskiwania informacji dotyczących warunków korzystania z faktur elektronicznych („e-faktura”) oraz korzystania z tej formy fakturowania
  8. wskazywania osób upoważnionych do dokonywania w imieniu i/lub na jego rzecz oraz odpowiedzialność Kontrahenta z ESPERANZA B2B SYSTEM określonych czynności związanych z realizacją współpracy handlowej Stron (np. tworzenie subkont, nadawania im określonych uprawnień),
 2. Czynności dokonywane za pośrednictwem ESPERANZA B2B SYSTEM realizowane są drogą elektroniczną o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 3. ESPERANZA SP. J. POTEREK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu udzielanych informacji, czynności i Usług realizowanych w ramach ESPERANZA B2B SYSTEM

 

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA z ESPERANZA B2B SYSTEM

 1. Korzystanie z ESPERANZA B2B SYSTEM uzależnione jest od:
  1. spełnienie przez Użytkownika wymagań rejestracji w ESPERANZA B2B SYSTEM i jej pozytywnego zakończenia,
  2. zaakceptowania Regulaminu
 2. Uzyskanie przez Użytkownika z jakichkolwiek informacji, realizacja jakichkolwiek czynności lub zamówienie Towarów lub Usług dostępnych za pośrednictwem ESPERANZA B2B SYSTEM możliwe jest po wprowadzeniu  przez Użytkownika parametrów autoryzacji tj. Loginu i klucza elektronicznego, przyznanych przez ESPERANZA SP. J. POTEREK i wprowadzanych przez Użytkownika na stronie internetowej ESPERANZA B2B SYSTEM przed dokonaniem danej czynności.
 3. W razie spełnienia warunków korzystania z ESPERANZA B2B SYSTEM, ESPERANZA SP. J. POTEREK udostępnia pojedynczy dostęp do ESPERANZA B2B SYSTEM aktywowany z użyciem Loginu i Hasła. Z poziomu tego Konta, Użytkownik może samodzielnie tworzyć inne Konta dla wskazanych przez Użytkownika osób, decydować o uprawnieniach im nadanych.
 4. Login, klucz elektroniczny i Hasło stanowią wyłączne parametry autoryzacji dostępu do ESPERANZA B2B SYSTEM. W związku z tym Użytkownik powinien zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania lub przekazywania innym podmiotom dostępu do Konta Głównego lub Subkont. Użytkownik jest  odpowiedzialny za wszystkie skutki związane z posługiwaniem się Loginem i Hasłem w ramach Konta Głównego i utworzonych przez niego Subkont. W szczególności czynności dokonane z użyciem Loginu i Hasła będą traktowane jako dokonane przez Użytkownika. W przypadku utraty, zagubienia, przejęcia przez osoby nieuprawnione Hasła, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić tę okoliczność ESPERANZA SP. J. POTEREK. W przypadku wielokrotnego wprowadzenia błędnych danych logowania przez Użytkownika, ESPERANZA SP. J. POTEREK zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta.

 

§ 5. REJESTRACJA w ESPERANZA B2B SYSTEM

 1. ESPERANZA SP. J. POTEREK zawiera umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług wyłącznie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. W związku z tym warunkiem rejestracja Użytkownika w ESPERANZA B2B SYSTEM jest możliwa w przypadku prowadzenia przez Kontrahenta zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 2. Kontrahent w celu rejestracji w ESPERANZA B2B SYSTEM obowiązany jest:
  1. wypełnić Formularz rejestracji zamieszczony pod adresem internetowym https://b2b.esperanza.pl/rejestracja
  2. przesłać pod numer faksu +48 22 721 21 61, lub na adres e-mail rejestracjab2b@esperanza.pl, bądź też złożyć je osobiście w ESPERANZA SP. J. POTEREK przy ul. Poznańskiej 129/133 w 05-850 Ożarowie Mazowieckim, aktualne kopie następujących dokumentów Użytkownika:
   • Decyzja o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS, lub Wpis do ewidencji gospodarczej
   • decyzja o nadaniu numeru NIP,
   • decyzja o nadaniu numeru REGON,
   • kopię dokumentu z widocznym numerem PESEL
 3. ESPERANZA SP. J. POTEREK oświadcza, że dane opisane powyżej służą jedynie do weryfikacji poprawności danych rejestrowych w formularzu i weryfikacji uprawnienia do reprezentacji, osoby rejestrującej się w ESPERANZA B2B SYSTEM jako użytkownik, w imieniu Kontrahenta.
 4. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik będzie proszony o wygenerowanie indywidualnego klucza, a następnie o  akceptację regulaminu. Fakt akceptacji Regulaminu jest odnotowywany i zapisywany przez ESPERANZA SP. J. POTEREK. Brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z ESPERANZA B2B SYSTEM.
 5. W przypadku:
  1. przesłania Formularza rejestracji bez podania wszystkich wskazanych w nim informacji,
  2. przesłania Formularza rejestracji bez dokumentów wskazanych w pkt 2b),
  3. stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w Formularzu rejestracji z dokumentami rejestrowymi, rejestracja w ESPERANZA B2B SYSTEM nie zostanie dokonana.
 6. W uzasadnionych przypadkach ESPERANZA SP. J. POTEREK może zażądać dodatkowych informacji lub do­kumentów w celu rejestracji.
 7. Użytkownik obowiązany jest do informowania ESPERANZA SP. J. POTEREK o wszelkich zmianach danych podanych w trakcie rejestracji w ESPERANZA B2B SYSTEM, oraz przedkładania na wniosek ESPERANZA SP. J. POTEREK dokumentów potwierdzających takie zmiany.
 8. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rejestracji ESPERANZA SP. J. POTEREK prześle na Email należący do Kontrahenta potwierdzenie rejestracji.
 9. Podmioty zarejestrowane w systemie informatycznym ESPERANZA SP. J. POTEREK jako Kontrahenci, którzy chcą korzystać z ESPERANZA B2B SYSTEM obowiązani są jedynie do wypełnienia Formularza rejestracji.
 10. Z  chwilą potwierdzenia rejestracji, zostaje zawarta pomiędzy ESPERANZA SP. J. POTEREK i Kontrahentem umowa współpracy na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

§ 6. WARUNKI DOKONYWANIA CZYNNOŚCI w ESPERANZA B2B SYSTEM,

 1. Za zamówienia złożone przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi Kontrahent, na którego zlecenie Użytkownik uzyskał dostęp do systemu ESPERANZA B2B SYSTEM.
 2. Zamówienie złożone przez ESPERANZA B2B SYSTEM jest traktowane jak zamówienie pisemne.
 3. Ceny Towarów i Usług określane są w ESPERANZA B2B SYSTEM, każdorazowo przy zawieraniu danej transakcji. Ceny są podane w wartości netto, tj. bez należnego podatku VAT, o który zostaną powiększone.
 4. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez ESPERANZA SP. J. POTEREK informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na Email, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Kontrahent może w każdym czasie cofnąć zgodę, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznie.

 

§ 7. WARUNKI i FORMY PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, płatność za Towary lub Usługi następuje przy odbiorze Towaru lub przy zlecaniu Usługi. 
 2. ESPERANZA SP. J. POTEREK może udzielić Kontrahentowi na jego wniosek odnawialnego kredytu kupieckiego w wysokości i terminie odroczonych płatności ustalonych przez ESPERANZA SP. J. POTEREK. Kwota i termin spłaty kredytu kupieckiego (dalej zwana: Limitem Kredytowym) stanowić będą maksymalną wartość zadłużenia Kontrahenta wobec ESPERANZA SP. J. POTEREK oraz maksymalny termin spłaty tego zadłużenia (liczony od daty wystawienia faktury VAT) z tytułu dokonywania przez Kontrahenta zakupów Towarów i/lub Usług z odroczonym terminem płatności.

 

§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszej Umowy (w tym w szczególności wierzytelności pieniężne względem ESPERANZA SP. J. POTEREK) nie mogą być przez Kontrahenta:
  1. przenoszone na jakąkolwiek osobę trzecią,
  2. potrącane przez Kontrahenta z wierzytelnościami ESPERANZA SP. J. POTEREK względem Kontrahenta bez uprzedniej zgody ESPERANZA SP. J. POTEREK wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami na tle obowiązywania Regulaminu oraz realizacji czynności dokonywanych na jego podstawie rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby ESPERANZA SP. J. POTEREK.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu  zachowują pełną moc i skuteczność.
 5. ESPERANZA SP. J. POTEREK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o zmianach w regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony po zalogowaniu się do serwisu.